Get Adobe Flash player

Woord en Bemoediging

Profetisch woord van God voor het jaar 2021

Woord 2021!

* Dit jaar is 2020 + 1

1 = God; nieuw begin; begin; opnieuw; reset; éénheid; bron; verbindende éénheid; ondeelbaar; liefde; compleetheid.

20 = verwachting; wachten; verantwoording; verantwoordelijkheid; dienen.

21 = het product / de uitkomst van 3x7 →betekent dus volheid!
                  ↓   ⭨
             3 éénheid   geestelijke
                 God   perfectie
              Jezus
           Heilige Geest

Verwacht God = (20+1) God dienen = (20+1)
* Zoals Ik al zei: ‘éénheid’: wees vruchtbaar om te kunnen doen wat Ik zeg en zei dat je moest doen.
2021 is Mijn jaar, Mijn jaar, jouw jaar, jouw jaar. Wees Mij trouw, trouw!!
Ik ben, Ik ben, Ik ben die Ik ben.
Ik ga alles doen wat Ik wil en op Mijn manier.
Ik ben er
Ik zal zijn
Ik ben God.

Exodus 19:5

Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult u van alle volken mijn bijzondere eigendom zijn, want aan Mij behoort de aarde. [WB]


Het hart, de wil, gedachten, verlangen en emoties van de mens heeft controle over zijn hele wezen. De mens werd vervreemd van God.


Daarom moest God komen om de mens te herstellen en om hem weer in éénheid te brengen waar de mens één kon zijn met Hem. Het was noodzakelijk dat God bezit nam van het hele hart van de mens.


* Hun harten werden besneden, met een besnijdenis die niet met handen werd gemaakt, maar in een geestelijke besnijdenis door Christus uitgevoerd. Door het lichaam van het vlees af te trekken (de hele verdorven, vleselijke natuur met zijn hartstochten en lusten).

Kolossenzen 2:11

In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden maar door het afleggen van het lichaam van de zonde, door de besnijdenis van Christus. [WB]

Jeremia 4:4

Mannen van Juda en burgers van Jeruzalem, besnijd u voor de HEER, doe de voorhuid weg van uw hart, anders laait mijn woede op als een vuur en die brand wordt door niemand geblust. Zo slecht zijn uw daden. [WB]


* Ze werden bevrijd van elke slavernij van het vlees! Ze werden bevrijd van de verlangens die hen weerhielden om God met hun hele hart te dienen!
Ze werden bevrijd van de gedachten van angst, twijfels en ongeloof! Hun wil werd bevrijd van hun eigen gebondenheid!


* God zei: Ik zal mijn geest in je leggen en ervoor zorgen dat je wandelt in mijn status (conditie; gesteldheid), en je zult mijn uitspraken onderhouden en ze doen.

Ezechiël 36:27

Mijn geest zal Ik in u uitstorten en Ik zal ervoor zorgen dat u mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. [WB]


* God plaatste Zijn Geest in de mens, zodat hij één met Hem zou zijn! Die dag bad Jezus het volgende voor Zijn discipelen: dat zij allemaal één mogen zijn in ons, dat de wereld mag geloven dat U mij gezonden heeft…en het werd vervuld!


* God kwam in hen leven. De Godheid…Vader, Zoon en Heilige Geest…kwamen om in hen te wonen, want in Hem woont heel de volheid van de Godheid.

Kolossenzen 2:9

Want in Christus woont lijfelijk de godheid in heel haar volheid, [WB]


Door de Geest in hen werden ze één met God en één met elkaar.


* God plaatste Zijn Geest in de mens om Zijn wil aan hem te openbaren en hem Zijn wegen te leren.


* De Heilige Geest schrijft niet alleen Gods wetten in ons hart. Hij geeft ons de kracht om ze te doen en de kracht om ze te gehoorzamen.


* Ze werden bevrijd van afhankelijkheid van hun vlees om zo de wil van God te doen. God stuurde de Heilige Geest om in de mens te leven om hem macht/kracht te geven over de zonde!


* Door de kracht van het bloed dat Jezus aan het kruis gaf om Gods verbond met de mens te bezegelen heeft God niet alleen de zonden van de mens vergeven, maar heeft Hij elke spoor van zonde volledig uitgewist en bevrijdde de mens de macht van zonde!


* Ik ben uw Herder, u bent Mijn schapen.

Johannes 10:11

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. [WB]


Mijn schapen luisteren naar Mijn stem.

Johannes 10:27

Mijn schapen luisteren naar mijn stem; Ik ken ze en ze volgen Mij. [WB]


Heb je Mij, dan bent u deel van Mij.
Heb je Mij niet, dan bent u géén deel van Mij.

Johannes 14:23

Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord ter harte nemen dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen We bij hem ons verblijf gaan houden. [WB]

 

Amen


Shalom,


Apostel Bjørna Leyba


Woord en Bemoediging

Profetisch woord van God voor het jaar 2020

Woord 2020

Double Double, double portie, double zalving, double genade, double zegeningen, double uitstorting, double sleutels, double open deuren, double herstel, double focus, double alertheid en waakzaamheid, double favour, double joy en double doorbraak.

Sefanja 3:9-20

Maar dan geef Ik mijn volk andere lippen, reine lippen, om de naam van de HEER aan te roepen en Hem te dienen, zij aan zij. Van over de rivieren van Ethiopië, waar zij verspreid zijn, komen ze, degenen die Mij aanbidden, om mijn offer aan Mij te brengen. Op die dag wordt er bij u geen misdaad meer tegen Mij begaan waarvoor u zich schamen moet, want dan verwijder Ik uit uw midden uw vrolijke grootsprekers; dan is het afgelopen met uw hoog moedig gedrag op mijn heilige berg. Dan laat Ik binnen uw muren alleen nog een nederig, bescheiden volk over, dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van de HEER, De rest van Israël zal geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken; in hun mond is geen tong die bedriegt. Want zij zullen hoeden en rusten, zonder door iemand te worden opgeschrikt. Jubel, dochter van Sion! Juich, Israël. Verheug u en wees blij met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! De HEER heeft uw vonnis tenietgedaan, Hij heeft uw vijanden weggejaagd. De koning van Israël, de HEER, Hij is binnen uw muren: u hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion; laat uw handen niet verslappen. De HEER uw God is binnen uw muren, een reddende held. Hij zal zich verheugen in vreugde om u en zijn liefde stilzwijgend laten blijken. Hij juicht uit vreugde over u.’ De gekwelden haal Ik daar bij u weg, zij blijven ver van het feest. Zij waren een last en een schande voor u. Let op, hoe Ik in die tijd af zal rekenen met al uw verdrukkers, Ik zal degenen die kreupel zijn redden en wie uiteen zijn gejaagd samenbrengen. Zij die over heel de aarde veracht werden breng Ik eer en roem. In die tijd leid Ik u terug; in de tijd dat Ik u ver zamel, breng Ik u eer en roem onder alle volken van de aarde, wanneer Ik u, voor uw ogen, in uw vroegere staat herstel, zegt de HEER. [WB]


Waak en zie, waak en zie, Mijn woord van belofte zal gaan gebeuren. Ik ben het vuur in jouw hart, zet het vuur vrij en je zult gaan zien. Mijn Naam, Mijn Naam, Mijn naam is de Enige Naam die je moet aanroepen, JEZUS!


Heb je genezing nodig, roep Mijn Naam aan. Heb je hulp nodig, roep Mijn Naam aan. Voel je je alleen, roep Mijn Naam aan.


Mijn Vrede regeert, Mijn Vrede regeert, alléén Mijn Vrede regeert. Ik zal Mijn zalving uit storten op de aarde.


Wereldwijd zullen, zelfs mensen die nooit van Mij (God) gehoord hebben, Mij (God) kennen, door visioenen, dromen, zonder bemiddeling van mensen.


Dit jaar van double double, zal een geweldige jaar zijn.


Een jaar van verwachtingen, een jaar van met verwachting wachten. Een jaar van verantwoordelijkheid.


Het is tijd, het is tijd, het is tijd, dat Mijn naties gaan buigen.


Mijn volk, Mijn volk, roep uit naar Mij, de Enige levende God.


Leg uzelf af voor Hem, leg uzelf af voor Hem.

 

Amen


Shalom,


Apostel Bjørna Leyba


Woord en Bemoediging

Profetisch woord van God voor het jaar 2019

Woord 2019

 

Ik ben die er is!
De Hemel is open, de weg is open, de kerken zijn open! 2019 is een vruchtbare jaar.

Jesaja 45:1-6

Zo spreekt de HEER tot Cyrus, zijn gezalfde, die Ik bij de rechterhand heb genomen, om volken voor hem neer te leggen, koningen de gordels van de heupen te rukken, en voor hem de deuren te ontsluiten, zonder dat een poort gesloten blijft: ‘Ik zal voor u uit gaan, hellingen maak Ik vlak voor u, bronzen deuren zal Ik breken en ijzeren sluitbomen verpletteren. Geheime schatten geef Ik u, voorraden die verborgen zijn: zo zult u erkennen dat Ik de HEER ben, die u roept bij uw naam, de God van Israël. Omwille van Jakob mijn dienstknecht, om Israël mijn uitverkorene, heb Ik u bij uw naam geroepen, u een erenaam gegeven- en u kende Mij niet. Ik ben de HEER en niemand anders, buiten Mij is er geen god; Ik omgord u – en u kent Mij niet. Zo zullen zij erkennen, van de opgang van de zon tot aan haar ondergang, dat er niemand anders is dan Ik alleen: Ik ben de HEER, en niemand anders. [WB]


Dit is voor Zijn mensen die vruchtbaar zijn.

Jesaja 41:15

Zie, Ik maak u tot een dorswagen, nieuw, scherp, met dubbele snede; u zult bergen dorsen en verpulveren, en heuvels behandelen als kaf. [WB]

Jesaja 22:22

De sleutel van Davids huis leg Ik op zijn schouders. Wat hij opent, kan niemand sluiten; wat hij sluit, kan niemand openen. [WB]

Openbaring 3:7b-11

Zo spreekt de Heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent zonder dat iemand sluit, die sluit zonder dat iemand opent: Ik ken uw daden. Zie, Ik heb voor een deur opengezet die niemand kan sluiten. Al is uw kracht gering, u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Weet dit: zij die behoren tot de synagoge van de satan, die zeggen dat zij Joden zijn – en zij zijn het niet, maar zij liegen – ja, Ik zal maken dat zij zich komen neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat Ik u heb liefgehad. Omdat u hebt vastgehouden aan mijn opdracht om standvastig te zijn, zal Ik u vasthouden in het uur van de beproeving, dat over heel de wereld Zal komen, om de bewoners van de aarde op de proef te stellen. Ik kom spoedig! Houd vast wat u hebt, laat niemand u de kroon ontroven. [WB]


Buig je hart Mijn volk, buig je hart.
Ik ben de Heer der heren.
Ik ben de Koning der koningen.
Niemand komt tot de Vader, dan door Mij. Ik ben de deur, Ik ben de Goede Herder.
Ik waak over Mijn woord om het te doen.

Jeremia 1:12

En de Heer zei: ‘Dat hebt u goed gezien. Ik houd de wacht bij mijn woord en doe wat Ik zeg.’ [WB]


Een bovennatuurlijke jaar.

Leg jezelf neer, sta God toe om God te zijn.

Onderwerp jezelf onder Zijn machtige hand.

2019 is een speciaal jaar; dingen zijn tastbaar, zichtbaar, God zelf zal zichzelf openbaren. Waar je de hoop hebt opgegeven, laat de hoop weer oplaaien, want wat je dacht niet meer te ontvangen, niet meer te zien, is onderweg.

Een vruchtbaar jaar:

Johannes 15:16

Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven. [WB]

Johannes 15:8

Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie je mijn leerlingen betonen. [WB]


2019 is een geweldig jaar, wat u dacht dat onmogelijk was, hetgeen wat u niet meer verwachtte, komt eraan!
Doorbraak, doorbraak, doorbraak op elk gebied in uw leven.

Ik zal geestelijke ogen openen.
Hoor en luister met uw hart.
Mijn Woord is een tweesnijdend zwaard.


Hebreeën 4:12, 13

Want het woord van God is leven en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. [WB]


Dit jaar is een jaar van toename en groei, van uitstrekken/uitreiken, maakt niet uit hoe.
Het maakt niet uit wat u ziet of hoort, het is wat u gelooft.

Ik ben een God van diepgang. Ik wil dieper gaan met u, Ik wil dieper gaan met u.
Het is aan u! Wat wilt u?

De gunst van God is op Zijn Huis.
De toename en groei is individueel en gezamenlijk.

 

Amen


Shalom,


Apostel Bjørna Leyba


Woord en Bemoediging

Profetisch woord van God voor het jaar 2018

Woord 2018

Ik ben de enige Bron des Levens,
Ik ben de enige Bron des Levens.
Tap uit Mij, tap uit Mij.
Mijn Woord is de Bron van alle dingen.
Heeft u doorbraak nodig?
Doorbraak komt uit de Bron. Zijn vreugde, Zijn vrede.
Hij is vrede!
Alles wat nodig is, is uit de Bron!

Psalm 36:10

Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht. [WB]

Openbaring 22:13

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde. [WB]


God zal een weg banen, waar géén weg is, Ik zal het openbreken/openleggen.

Johannes 14:6a

Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven. [SV]


Nieuwe tijd, nieuwe bewegingen, alle soorten bewegingen.
Wees alert, wees wakker!
Wees voorzichtig, mensen zullen dingen droppen / laten vallen / druppelen.
Bijvoorbeeld: verkeerde leer, eigen manier van denken, ontevredenheid,
klagen en mopperen over een ander, roddels.


U heeft de Geest van onderscheiding nodig!
2018 is het jaar van jubilee, het jubeljaar.
Wat gestolen is komt terug, wat opgevreten is door de kaalvreter,
door de verslinder komt terug!

Joël 2:18-27

[18] Toen is de HEER voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn volk gespaard. [19] En de HEER gaf zijn volk ten antwoord: ‘Welnu, Ik zal U koren, most en olie zenden, tot u er genoeg van hebt. En Ik laat de heidenen niet langer met u spotten. [20] Ik jaag het leger uit het noorden ver van u weg, Ik drijf het naar een dor en onherbergzaam land; zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, een walm van verrotting, want Hij heeft grote daden verricht.’ [21] Vrees niet, akkerland, wees blij en verheug u, want de HEER heeft grote daden verricht. [22] Vrees niet, wilde dieren, want het groen in de steppe komt weer tevoorschijn, de boom draagt weer vruchten, de vijg en de wijnstok geven weer kracht. [23] En u, kinderen van Sion, jubel en verheug u om de HEER uw God, want Hij geeft u de leraar der gerechtigheid en laat de regen voor u neerkomen; herfstregen en voorjaarsregen, zoals voorheen. [24] De dorsvloeren zullen vol koren liggen de perskuipen lopen over van most en olie. [25] ‘Dan vergoed Ik u de jaren, die opgevreten zijn door de sprinkhaan en de verslinder, door de kaalvreter en de knager, door de grote legermacht die Ik op U heb losgelaten. [26] Dan eet u weer volop, tot u er genoeg van hebt en de naam prijst van de HEER uw God, die wonderen voor u verricht heeft. Nooit zal mijn volk meer beschaamd worden. [27] Dan zult u erkennen dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEER uw God ben, en niemand anders. Nooit zal mijn volk meer beschaamd worden. [WB]


Hoe dan Heer? Hoe dan Heer? Vroeg ik.
Ik zorg voor u, Ik zorg voor u. Ik ben uw Voorzienaar.
Roep Mijn Naam aan, roep Mijn Naam aan.
Dan zult u gered zijn!


Joel 3:5

Zo zal het gaan: ieder die de naam van de HEER aanroept, zal worden gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal de redding zijn, zoals de HEER gezegd heeft. En zij die door de HEER worden geroepen, zullen degenen zijn die ontkomen. [WB]

 

Amen


Shalom,


Apostel Bjørna Leyba


Woord en Bemoediging

Profetisch woord van God voor het jaar 2017

Woord 2017

2017 - Jaar van uitdagingen.
Mijn Glorie zal manifest worden, Mijn Glorie zal manifest worden, Mijn Glorie zal manifest worden.
Mensen zullen buigen voor Mijn Glorie.
Mensen zullen spreken over Mijn Glorie.
Mijn Glorie zal een geweldige manifestatie op aarde zijn.


Wees open, wees open, wees open om te ontvangen, het zal een open hemel zijn.
Sta Mij toe om uw God te zijn in dit jaar, sta Mij toe!

Ik zag vlammen van vuur uit de hemel over heel de wereld komen als een elektriciteit over heel de wereld.

2 Thessalonicenzen 1:7c-8a

Wanneer de Heer Jezus zal verschijnen en met zijn machtige engelen uit de hemel zal neerdalen in een laaiend vuur.

De vlammen omringen de duisternis in deze wereld.

Johannes 1:5

Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.

Laat Mij in u verblijven, laat Mij in u verblijven.
Ik wil niet in een tempel wonen welke is gemaakt door mensenhanden.


Handelingen 17:24-30

De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat die bevat, de Heer van hemel en aarde, woont niet in tempels die door mensenhanden gemaakt zijn. Ook laat Hij zich niet door mensenhanden bedienen, alsof Hij iets nodig had, want zelf geeft Hij aan allen leven en adem en alles. Uit één mens heeft Hij heel het mensenvolk gemaakt om overal op aarde te wonen. Hij heeft bepaalde tijden vastgesteld en hun woongebieden afgegrensd, met de bedoeling dat ze God zouden zoeken en Hem wellicht tastenderwijs zouden vinden; Hij is immers niet ver van ieder van ons. Want door Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij; zoals ook enkele van uw dichters hebben gezegd: Wij zijn van goddelijke afkomst. Als we dus van goddelijke afkomst zijn, moeten we niet denken dat het goddelijke overeenkomt met goud, zilver of steen, met producten van menselijk ambacht en menselijke verbeelding. Zonder te letten op die tijden van onwetendheid zegt God nu de mensen aan dat ze zich moeten bekeren, allemaal en overal.


Maar Ik wil leven in een heilige tempel, een heilige tempel, in u als mens.

 

1 Korintiërs 3:16-18

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn – wijs volgens de opvattingen van deze wereld – dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn.


Ik houd van mensen, Ik houd van Mijn mensen, daarom heb Ik Mijn enige geliefde Zoon gestuurd.

Johannes 3:16-21

Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’

 
Mijn liefde vergaat nooit, Mijn liefde faalt nooit, Mijn liefde is onvoorwaardelijk.

Het is oogsttijd, zaai uw zaad in goede grond. Het zaad wat jaren geleden in goede grond is gezaaid komt op. Kijk en zie. Kijk en zie.
Ik zag vele, vele, vele kleine visjes (mensen). Zij (de kinderen van God) moeten hen vangen, hun koesteren, ze zijn kostbaar. Ze zijn vers (nieuw) en kwetsbaar. Zij moeten gevoed worden zodat zij kunnen groeien tot volwassenheid.

2017 --> het jaar van manifestatie van Mijn Woord in de gehele wereld. (Daar waar ze nooit over Mij hebben gehoord).

Leg uzelf af, Ik zal u te zijner tijd verhogen.

1 Petrus 5:6

Buig u dan nederig onder de sterke hand van God: Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen.

Psalm 22:28 - 32

Laat alle einden van de aarde het bedenken en zich keren naar de heer, en buigen voor uw aanschijn, alle stammen van de volken, want de heer is koning, Hij alleen, de heer is heerser over alle volken. Zelfs degenen die in de aarde slapen buigen voor Hem, en degenen die in het stof neerliggen knielen voor Hem. En als iemand zelf niet meer leeft, dan zullen zijn nazaten Hem dienen; zij melden het weer aan de generatie na hen en berichten over zijn heilbrengend werk aan het volk dat straks wordt geboren: De heer heeft het volbracht.

Bereidt u voor, bereidt u voor, bereidt u voor!
Bereidt u voor om te ontvangen van Mij.
U zult vruchten dragen, vruchten die blijvend zijn.

Johannes 15:16

Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven.

 

Amen


Gods shalom, verblijf in Hem.


Apostel Bjørna Leyba


Woord en Bemoediging

Profetisch woord van God voor het jaar 2016

Woord 2016

Verblijf in Mij, verblijf in Mij, verblijf alleen in Mij.

Johannes 15:5-7

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden. Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel.

Wees in Mijn rust.

Hebreeën 4:3, 10, 11

Want wij gaan die rust binnen, wij die tot het geloof gekomen zijn, zoals Hij gezegd heeft: En Ik heb gezworen in mijn toorn: Nooit zullen zij in mijn rust binnengaan. Weliswaar was Gods werk al klaar vanaf de schepping van de wereld.
En wie Gods rust mag binnengaan, rust uit van al zijn werk, zoals God van het zijne.
Laten we dus ons best doen om die rust binnen te gaan. Laat niemand ten val komen door het slechte voorbeeld van hun ongehoorzaamheid na te volgen.

 

Ik Ben Degene die u moet zoeken, Ik Ben de Enige die u moet zoeken.

Ik ben, wie Ik Ben.
Ik heb u alle macht en autoriteit gegeven.

Laat Mij zien / vertoon Mij aan de wereld, de wereld heeft Mij nodig.
Dat ze huilen / schreeuwen / uitroepen naar Mij,
Dat ze huilen / schreeuwen / uitroepen om gered te zijn.

Romeinen 8:19

Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God.


Het maakt niet uit waar ze leven, wat voor kleur huid ze hebben, wat voor religie, Ik houd van hun allemaal.
Ik ga de naties schudden.
Ik ga u roepen en je zal Mij gehoorzamen en Ik zend u om Mijn werk te doen. Geen werk van mensen, maar Mijn werk.
Vul uw hart met de goedheid van God, zodat uw beker zal overvloeien.


Spreuken 4:23

Behoed je hart meer dan alles wat je moet behoeden, want daar ontspringt de bron van het leven.


Bid en vraag: en Ik zal openbaren.
Alles dat verborgen is zal geopenbaard worden.

1 Korintiërs 4:5

Oordeel dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder de lof die hem toekomt, ontvangen van God.

 
Wees niet bang, Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld.

Ik ben de Enige God.
Wees stil en weet dat Ik God ben.

Psalm 46:11

Hij zegt: ‘Wees stil en weet dat Ik God ben, hoog boven aarde en volkeren verheven.’

Ik Ben Degene die u moet zoeken, u moet géén mens behagen.

Galaten 1:10

Tracht ik nu de mensen te winnen of God? Zoek ik soms de gunst van de mensen? Als ik die zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn.

Johannes 12:43

ze waren meer gesteld op menselijke glorie dan op de glorie die van God komt.

Houdt uw focus op Mij; Houdt uw focus op Mij.
Ik zal met jullie zijn tot aan de voleinding der wereld.

Matteüs 28:20

en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’


Ik geef u kracht van Boven.
Geen wapen tegen u gesmeed zal zegevieren.


Dit jaar 2016 is een jaar van oogst, vruchtbaarheid en dankbaarheid.
Een jaar van ga en doe! Ga en doe!
Je moet wel met Gods Geest bekleed zijn.
Dit jaar is een jaar van uitbreiding.
Een jaar van nieuwe dimensies, nieuwe hoofdstukken, nieuwe seizoenen,
nieuwe dagen, elke dag is NU.

Hebreeën 4:7

Daarom stelt God opnieuw een dag vast, een ‘vandaag’, waarover Hij – zoals al eerder is opgemerkt – na zo lange tijd door David zegt: Vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen.

2 Korintiërs 6:2

Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nú is het die gunstige tijd, nú is het de dag van het heil.


Amen


Verblijf in Hem.


Shalom,
Apostel Bjørna Leyba


Woord en Bemoediging

Profetisch woord van God voor het jaar 2015

Woord 2015

2015 is mijn jaar, 2015 is mijn jaar, 2015 is mijn jaar.

2015 is uw jaar, 2015 is uw jaar ; wat gaat u doen? wat gaat u doen?

 

Gaat u alweer en alweer de bagage van 2014 en de jaren daarvoor meeslepen in 2015?? Of zegt u nu genoeg is genoeg !

 

God heeft ons de macht en autoriteit gegeven om te heersen hier op aarde. Als u nu in deze tijd de televisie, de pc, de radio aanzet is er in het nieuws in de gehele wereld chaos. In vele kerken, gezinnen, huwelijken, op het werk en op school is er chaos. En toch....en toch....2015 zal een vredig jaar zijn, een vrede die alle verstand te boven gaat.

 

Filippenzen 4:4-9

Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Tenslotte, broeders en zusters, blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is, rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, aan al wat deugd heet en lof verdient. En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is, en wat u van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.


Kolossenzen 3:15

En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar.


Mijn volk moet op Mij zien, aan Mij grijpen en vasthouden. Ik regeer, Ik regeer, althans Ik hoor te regeren in uw leven, in uw huwelijk, uw gezin, uw huis, uw gemeente, uw bediening, uw werk, uw school, uw alles. Ik ben het leven,


Johannes 14:6

Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader.

 

Wees in vuur en vlam voor Mij, wees in vuur en vlam voor Mij, wees in vuur en vlam voor Mij. Alleen door in vuur en vlam te zijn voor Jezus houdt je stand in elke situatie, in alle omstandigheden, ondanks wat mensen zeggen en/of doen.


Wees in vuur en vlam voor Mij!


Amen


Gods overvloedige zegen!

Apostel Bjørna LeybaWoord en Bemoediging

Profetisch woord van God voor het jaar 2014

Woord 2014


Nieuwe dingen, nieuwe dingen, nieuwe dingen die daarvoor niet zijn geweest ga Ik laten geschieden in uw leven. 

Nieuw zaad van kracht, geloof, liefde en openbaring.

 

Jesaja 42:9

Wat vroeger gezegd is kwam uit en Ik kondig u nieuwe dingen aan, Ik laat ze u horen nog voordat ze ontkiemen.

Ik heb het laatste Woord, Ik zeg wat Ik wil zeggen, Ik doe wat Ik wil doen.

 

Vruchtbare en Vreugdevolle jaar


De zalving zal stromen in uw gebeente, zodanig dat u niet stil kan zitten.

U zal in beweging zijn, ter ere en glorie van Mij.

 

Mijn glorie komt neer. Wanneer Mijn glorie neerkomt, zorg dat u klaar bent om het te kunnen dragen. Wees klaar om het te kunnen dragen, anders wordt u gevloerd.

 

Jaar 2014 = Een wonderbaarlijke jaar.

Geloof in uw wonder en ontvang uw wonder.

Ik ga grote dingen doen, Ik ga grote dingen doen.

Ik ga het onmogelijke mogelijk maken. Ik ga recht tot de harten spreken, wanneer u Mijn stem hoort, verhard uw hart niet.

 

Jesaja 43: 1- 4

‘Maar’, zo spreekt de HEER, uw schepper, o Jakob, die u, Israël, heeft gevormd, ‘wees niet bang, want Ik heb u verlost en u bij uw naam geroepen: u bent van Mij. Als u door water trekt ben Ik bij u, als u door rivieren trekt, overspoelen ze u niet. Moet u door vuur heen, dan zult u zich niet branden, en de vlammen verwonden u niet. Want Ik ben de HEER uw God, de Heilige van Israël, uw redder; Ik geef Egypte om u los te kopen, Kus en Seba geef Ik in uw plaats: zó kostbaar bent u in mijn ogen, zó waardevol: Ik houd van u. Andere mensen geef Ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven.

 

Ik ben met u alle dagen van uw leven. Ik ben met u tot de voleinding der wereld. Ik ben met u.

 

Jesaja 33: 13

Zij die ver weg zijn horen wat Ik doe, zij die dichtbij zijn beseffen mijn kracht.

 

Amen


Gods zegen!

Ik wens u een vruchtbare en vreugdevolle tijd in Hem.

 

Shalom,

Apostel Bjørna Leyba